Vart är jag

Näringslivsfrukost i Helsingborg om produktivitet

Den 6 december presenterades Produktivitetskommissionens arbete på en näringslivsfrukost i Helsingborg, som arrangeras av Helsingborgs stad, Svenskt Näringsliv, Sydsvenska Handelskammaren och Företagarna.

Per Tryding, vVD Sydsvenska Handelskammaren, presenterade kommissionens arbete. Han lyfte att bland annat att en högre utbildningsnivå bland invånarna ger en högre produktivitet, vilket i sin tur gör utbildningsmöjligheter viktiga. Även pendlingsmöjligheter är avgörande för produktiviteten och där spelar E6:an och tågtrafiken stor roll.

Därefter följde en paneldebatt med Jörgen Johansson från Aviko Norden, Mattias Christensson från IXX IT-partner och Norbert Tröndle från McNeil AB.

Jörgen Johansson berättade att för Aviko Norden driver försäljning produktivitet. Företaget jobbar löpande med att bli mer produktiva. Det kan innebära att produktiviteten minskar på kort sikt för att öka på lång sikt.

Alla tre i panelen betonade vikten av att behålla och utveckla yrkesutbildningar i regionen, just för att säkra tillgången på kompetens. Utvecklingen går oerhört snabbt menade Mattias Christensson. Det som är modernast idag är inte ens godkänt om 18 månader. Många på IXX IT-partner börjar i supporten och jobbar sig upp. Därför är det så viktigt att få tag i folk med rätt utbildning där företaget finns.

Ett annat viktigt draglok på produktivitetsspåret är nöjda medarbetare. Norbert Tröndle menade att den som trivs gör ett bättre jobb och blir produktivare. För McNeils del handlar det också om att hela tiden göra små justeringar i hela anläggningen. Det kan handla om hur företaget hanterar lager eller hur de arbetar för att minska spill.

Läs mer om seminariet här.

Politisk förankring

Under hösten har det pågående arbetet med Produktivitetskommissionen i Skåne presenterats i olika politiska forum hos projektets samarbetspartners.

Presentationerna har fokuserat på följande punkter:

 • Produktivitetstillväxten är avgörande för den ekonomiska tillväxten.
 • Utvecklingen i Skåne präglas av en stark produktivitetstillväxt under inledningen av 2000-talet men en svag utveckling efter 2008.
 • Produktivitetstillväxten har mattats av särskilt mycket i sydvästra Skåne.
 • I Nordöstra Skåne har istället sysselsättningstillväxten varit låg sedan 2008.
 • Utvecklingen i olika kommuner hänger samman bland annat genom arbetspendling.

Presentationerna har gjorts enligt följande:

 • Lunds kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 19 september 2016
 • Kristianstads kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 5 oktober 2016
 • Malmö stad, Stadsdirektörens styrgrupp för omvärld och stadsutveckling, 10 oktober 2016
 • Helsingborg stad, Kommunalrådsberedning, 26 oktober 2016
 • Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden, 7 november 2016

bild kristianstad

OECDs senaste regionrapport fokuserar på produktivitet

OECD publicerar vartannat år en rapport om regioners utveckling. Nyligen kom rapporten för 2016 och årets tema är produktivitet: OECD Regional Outlook 2016 – Productive Regions for Inclusive Societies.

I rapporten konstateras att produktivitetsgapet mellan de mest produktiva regionerna och övriga regioner i OECD-länderna har ökat med nästa 60 procent under två decennier. Att majoriteten av regioner halkar efter de mest produktiva tynger de nationella produktivitetsnivåerna.

Sedan mitten av 1990-talet har produktivitetstillväxten i genomsnitt varit 1,6 procent i de mest produktiva regionerna jämfört med 1,3 procent i mindre produktiva regionerna. OECD lyfter att det innebär en tillväxtpotential som kan utnyttjas bättre.

En del regioner kommer i kapp genom en hög produktivitetstillväxt och gemensamt för dessa är att en stor del av regionernas ekonomier är koncentrerade till sektorer som utsätts för global konkurrens, framför allt inom tillverkande varor som kan handlas internationellt. I rapporten konstateras också att strukturella reformer tenderar att påverka regioner och städer på olika sätt och att de därför bör kompletteras med regionala åtgärder.

Rapporten finns att läsa här.

Produktivitetskommissionen på konferens om konkurrenskraft

Den 3-4 oktober 2016 var det dags för konferensen Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld där namnkunniga svenska och internationella forskare, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter deltog. Frågor som diskuterades var bland annat: Hur går det egentligen för Sverige? Hur mäter vi den svenska konkurrenskraften och vilken näringspolitisk betydelse har det?

Pernilla Johansson höll en presentationen om produktivitet i olika regioner. Hon pekade på att det är ett fåtal faktorer som förklarar merparten av produktivitetsskillnaderna mellan kommuner. Antalet högutbildade är en sådan faktor, liksom innovationsgrad och rörlighet mätt som andel inpendlare.

Pernilla Johansson 2

Möte med produktivitetskommissionens expertgrupp

Den 8 september samlades produktivitetskommissionens expertgrupp för ett möte på Entreprenörskapsforum i Stockholm. Skånes utveckling, åtgärder för stärkt produktivitet och Öresundsregionen stod på schemat.

Pernilla Johansson presenterade en analys av Skånes produktivitetsutveckling. Hon pekade på att regionens utveckling kännetecknas av en hög produktivitetstillväxt under inledningen av 2000-talet, men att den skånska utvecklingen varit svag sedan finanskrisen inleddes 2008. Särskilt tydligt är mönstret i tillverkningsindustrin.

Britt Andresen presenterade utvecklingen i Öresundsregionen. Hon visade att arbetspendlingen har minskat över sundet sedan toppåret 2008. Vidare pekade hon på att pendlingen är särskilt stor inom arbetsintensiva tjänster, exempelvis hotell- och restaurang, men det finns tecken på att pendlingen ökar inom mer kunskapsintensiva branscher.

Under mötet diskuterades också möjliga regionala åtgärder för att stärka produktiviteten. Det konstaterades bland annat att utbildning är en viktig faktor och att Yrkeshögskolan därmed är en viktig pusselbit samt att en regional internationaliseringsstrategi kan stärka en region. Att matcha myndigheter mot regionala kluster kan också vara en väg framåt.

Mötet avslutades med tårta för att fira att mötet sammanföll med Lena och Britts födelsedag!

IMG_0039IMG_0042

Produktivitetskommissionen på Mötesplats Skåne

Den 19:e augusti arrangerades Mötesplats Skåne 2016 på Dockplatsen i Malmö. För fjärde gången stod Region Skåne som värd för evenemanget som anordnas tillsammans med Skånes kommuner, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor. Produktivitetskommissionen var med och arrangerade ett seminarium om Skånes produktivitetsutmaning.

På seminariet presenterade Pernilla Johansson utvecklingen av den skånska produktiviteten. Därefter följde en paneldiskussion om regionens utmaningar och möjligheter samt åtgärder för att stärka produktiviteten.

Medverkade gjorde:

 • Pernilla Johansson, Chefekonom, Sydsvenska Handelskammaren
 • Johan Eklund, VD, Entreprenörskapsforum och professor vid Jönköpings internationella handelshögskola
 • Britt Andresen, Chefsanalytiker, Øresundsinstituttet
 • Niclas Jonasson, General manager, Baxter

Per Tryding, Vice VD Sydsvenska Handelskammaren, modererade seminariet.

Foto mötesplats skåne

 

”Produktivitet är det roligaste och viktigaste som finns”

Så inledde moderator Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, seminariet om produktivitet på Entrepreneurship Summit.

Pernilla Johansson, ekon dr Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, presenterade arbetet som Produktivitetskommissionen gör tillsammans med ett antal samarbetspartners. Hon lyfte att produktivitet är viktigt för att det skapar välstånd och välfärd. De regionala produktivitetsskilnaderan är stora. Pernilla avslutade med att lyfta en av Skånes utmaningar: att de stora företagen är något för små och något för lågproduktiva

Niclas Jonasson, general manager Baxter, fick utgöra ett praktiskt företagsexempel och berättade att alla enheter på Baxter med 800 anställda ständigt arbetar för att förbättra sin leverans. Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden, kunde förklara Stockholms bättre resultat med att huvudkontor ofta har något högre produktivitet samt att demografin är förmånligare i huvudstaden.

Det var Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren som bjöd in till Swedish Entrepreneurship Summit 2016 i Malmö 7-8 april. På agendan stod utöver produktivitet bland annat växande företag, Life Science och hållbarhet.

webbild_SESdok2016

Läs mer om seminariet här.

Produktivitetskommissionen på Swedish Entrepreneurship Summit

esummit

Swedish Entrepreneurship Summit 2016 äger rum på Quality Hotel View i Malmö den 7-8 april  i ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Sydsvenska industri- och Handelskammaren.

Swedish Entrepreneurship Summit är Småföretagsdagarnas efterföljare och Entreprenörskapsforums stora årligen återkommande konferens för att uppmärksamma och öka förståelsen om entreprenörskap och innovation.

I år kommer Produktivitetskommissionen delta. Under eftermiddagen den 7 april kommer en session att handla om ”Produktivitet – en regional utmaning”. Pernilla Johansson, projektledare för Produktivitetskommissionen och senior ekonom på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, kommer att presentera kommissionens arbete. Därefter kommer en panel bestående av Niclas Jonasson, General Manager Baxter, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS och Lena Sellgren, chefanalytiker Nordea att diskutera produktivitet ur ett regionalt perspektiv och vad som kan göras för att stärka utvecklingen.

Läs mer och anmäl dig här.

 

 

Välbesökt seminarium om regional utveckling

Den 18 februari arrangerades seminariet ”Regional utveckling och storstadens dynamik – Hur går det för Skåne?” på Malmö Live. Seminariet var välbesökt och lockade cirka 50 personer.

nyhetsbild

Pernilla Johansson inledde med att kort berätta om produktivitetskommissionens arbete. Hon lyfte bland annat att ett syfte med projektet är att skapa mötesplatser för diskussioner om tillväxt och att dagens seminarium var en del av detta arbete.

Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet, presenterade sin forskning kring regional ojämlikhet i Sverige i ett historiskt perspektiv. Hon visade att den utveckling vi sett sedan 1980-talet i Sverige med ökade ekonomiska skillnader mellan regioner och en ökad befolkningskoncentration är ett historiskt trendbrott.

DSC_0390

Kerstin presenterade nya dataserier på BNP per capita för de svenska länen mellan 1860 och 2010 och hon konstaterade att det inte var bättre förr. De regionala skillnaderna i Sverige var långt större 1860 än vad de är i dag. Framför allt under åren 1940–1980 sjönk skillnaderna i BNP per capita till historiskt låga nivåer, bland annat beroende på solidarisk lönepolitik, industripolitik och flyttbidrag. Detta till priset av ökad avfolkning i vissa landsdelar och skarp kritik från medborgare. Kerstin konstaterade avslutningsvis att den fortsatt ökande befolkningskoncentration de senaste decennierna innebär att Sverige har en av den industrialiserade världens mest koncentrerade befolkningar.

Kerstins presentation finns här.

Martin Henning, docent i ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet, presenterade sin forskning om regionala strukturer. Han poängterade vikten av att inte enbart analysera en regions struktur eller styrkor utifrån olika branscher utan att en regional struktur istället består av ett nätverk av olika branscher och kompetenser.

DSC_0391

Martin lyfte att strukturen är viktig ur tre aspekter: 1) den spelar roll för graden av kunskapsöverföring, 2) den påverkar arbetsmarknadens funktionssätt och 3) den möjliggör nya branscher genom förgreningsprocesser. Den nuvarande strukturen har också betydelse för hur en region utvecklas. Regional förnyelse handlar ofta om att utveckla det en region nästan har, det vill säga kompetenser som ligger nära de strukturer som redan finns. Avslutningsvis berörde Martin automatisering och vad den kan innebära för den framtida strukturen. Han poängterade vikten av att ta hänsyn till att automatisering inte bara leder till att vissa yrken ersätts utan det faktum att flera yrken får nytt innehåll.

Martins presentation finns här.

Produktivitetskommissionen på Real Estate Øresund

Produktivitetskommissionens arbete presenterades på Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund i början på februari. Britt Andresen och Pernilla Johansson berättade om hur produktivitetskommissionen arbetar och bakgrunden till projektet. De visade att både den danska och svenska sidan av Öresundsregionen har haft en lägre produktivitetsutveckling än Stockholm. För Skånes del har utvecklingen sedan mitten av 1990-talet inneburit att regionen har tappat betydligt mer gentemot Stockholm än vad Västra Götaland har gjort under samma tidsperiod.

Talarna lyfte att preliminära slutsatser indikerar att de regionala skillnaderna delvis kan förklaras av att Stockholmsregionen har fler större företag och att de större företagen verkar vara mer produktiva än motsvarande företag i Skåne och Västra Götaland. De lyfte också utbildningsnivå, kapitalintensitet och branschstruktur som andra bidragande faktorer.

Presentationen finns att ladda ner här.

DSC_0333