Vart är jag
« Tillbaka

OECDs senaste regionrapport fokuserar på produktivitet

OECD publicerar vartannat år en rapport om regioners utveckling. Nyligen kom rapporten för 2016 och årets tema är produktivitet: OECD Regional Outlook 2016 – Productive Regions for Inclusive Societies.

I rapporten konstateras att produktivitetsgapet mellan de mest produktiva regionerna och övriga regioner i OECD-länderna har ökat med nästa 60 procent under två decennier. Att majoriteten av regioner halkar efter de mest produktiva tynger de nationella produktivitetsnivåerna.

Sedan mitten av 1990-talet har produktivitetstillväxten i genomsnitt varit 1,6 procent i de mest produktiva regionerna jämfört med 1,3 procent i mindre produktiva regionerna. OECD lyfter att det innebär en tillväxtpotential som kan utnyttjas bättre.

En del regioner kommer i kapp genom en hög produktivitetstillväxt och gemensamt för dessa är att en stor del av regionernas ekonomier är koncentrerade till sektorer som utsätts för global konkurrens, framför allt inom tillverkande varor som kan handlas internationellt. I rapporten konstateras också att strukturella reformer tenderar att påverka regioner och städer på olika sätt och att de därför bör kompletteras med regionala åtgärder.

Rapporten finns att läsa här.