Vart är jag
« Tillbaka

Långtidsutredningen 2015 om produktivitet

Långtidsutredningen 2015 publicerade nyligen sitt huvudbetänkande. I utredningen analyseras förutsättningarna för tillväxt och välstånd och ett kapitel ägnas åt produktivitet (se kapitel 3). I kapitlet lyfts att produktivitetsutvecklingen är helt central för den långsiktiga utvecklingen av materiellt välstånd. Det visas också att en betydande del av tillväxten i BNP per capita i Sverige sedan 1980 beror på ökande produktivitet.

Samtidigt har tillväxttakten i både arbetsproduktiviteten och den underliggande totalfaktorproduktiviteten sjunkit det senaste decenniet i Sverige. Men denna utveckling är inte unik för Sverige. Sjunkande totalfaktorproduktivitet är en långsiktig trend i flera OECD-länder. En förklaring till detta kan vara avtagande marginalnytta av högre utbildning. Den bild som ges i Långtidsutredningens scenarier är att den uppmätta produktivitetsutvecklingen i Sverige framöver kommer att bli något lägre än under de senaste två decennierna.

I kapitlet diskuteras också produktivitetstillväxtens bestämningsfaktorer såsom arbetskraftens kunskaper och färdigheter, investeringar i realkapital, ekonomins konkurrens förhållanden samt forskning, innovation och entreprenörskap.

Läs hela huvudbetänkandet här.